1. Thông tin chung về Công ty
 • Tên Công ty :   Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai
 • Tên tiếng Anh: Gia Lai Trading Joint stock Company     
 • Tên viết tắt:      Comexim Gialai
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900182111 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/04/2004. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến lần thứ 13, lần đăng ký thay đổi gần nhất vào ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Logo và nhãn hiệu của Comexim đăng ký với cục sở hữu trí tuệ:.

     Ý nghĩa của biểu tượng: Logo thể hiện truyền thống đoàn kết và không ngừng phát triển của Công ty. Khối tròn bên trong thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất của các CBCNV trong Công ty, biểu hiện ý chí sức mạnh nội bộ trong việc xây dựng Công ty ngày càng hoàn hiện để đáp ứng được xu thế phát triển của thị trường. Mũi tên bọc bên ngoài khối tròn thể hiện sự quyết tâm không ngừng của CBCNV đưa Công ty ngày càng phát triển và hội nhập vào nền kinh tế thế giới.


 • Vốn điều lệ : 18.800.000.000 đồng
 • Trụ sở chính: số 56 đường Lê Lợi, phường Hội Thương, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Mã cổ phiếu: CGL
 • Số điện thoại: (0269). 3823154, 3823 978
 • Số fax: (0269). 3823 666
 • Website: comexim.com.vn
2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
 • Kinh doanh vật tư, phân bón phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp, hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ, ôtô, xe gắn máy, phụ tùng thay thế và các dịch vụ kèm theo, vật tư xây dựng, trang trí nội thất, hàng điện tử, viễn thông, máy móc, thiết bị văn phòng, điện dân dụng, phụ tùng thay thế và các dịch vụ kèm theo, hàng công nghiệp tiêu dùng thiết yếu, rượu, bia, thuốc lá điếu, xăng dầu nhớt máy;
 • Nhận làm đại lý hoặc nhà phân phối sản phẩm, nhận làm các dịch vụ nghiên cứu, xây dựng và phát triển thị trường cho các nhà sản xuất;
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa;
 • Hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
 • Xuất khẩu hàng công nghiệp tiêu dùng thiết yếu, rượu, bia, thuốc lá điếu;
 • Nhập khẩu hàng nông lâm sản các loại;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Kinh doanh cho thuê nhà và văn phòng làm việc;
 
3. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty

Giai đoạn

Sự kiện tiêu biểu

Từ năm 2004 trở về trước

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai tiền thân là Công ty Thương mại Gia Lai (doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sở hữu 100% vốn).

Theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 09/06/2002 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty Thương mại Gia Lai đã thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 1504/QĐ-CT ngày 02/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Ngày 28/12/2004, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thành lập CTCP Thương mại Gia Lai.

Ngày 30/12/2004, CTCP Thương mại Gia Lai chính thức thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000048 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 30/12/2004 với vốn điều lệ là 10.700.700.000 đồng.

Từ năm 2005 đến năm 2009

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai được thừa hưởng và kế thừa toàn bộ những giá trị, truyền thống và văn hoá của Công ty Thương mại Gia Lai. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục phát triển, không ngừng mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.

Tháng 05/2007, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ quản lý và người lao động để tăng vốn từ 10.700.700.000 đồng lên 15.700.700.000 đồng.

Tháng 11/2009, Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động để tăng vốn từ 15.700.700.000 đồng lên 18.800.000.000 đồng.

Từ năm 2010 đến nay

Kể từ năm 2010, Công ty hoạt động với quy mô vốn là 18.800.000.000 đồng.

Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900182111 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/04/2018 với vốn điều lệ là 18.800.000.000 đồng.

Ngày 29/09/2020

Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã cổ phiếu là CGL

Công ty chính thức lưu ký cổ phiếu của mình tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày 26/11/2020

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Ngày 03/12/2020

Ngày giao dịch đầu tiên cố phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với giá tham chiếu là 34.000đ/CP.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý của Công ty
 • Mô hình quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

và Tổng giám đốc

 • Cơ cấu bộ máy quản lý
 • Đại hội đồng cổ đông

       Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm bầu, bãi nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các chức vụ khác theo quy định của Điều lệ.

 • Hội đồng quản trị

       Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra có tối đa 08 thành viên và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty ngoại trừ phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Các ủy viên Hội đồng quản trị.

 • Ban Kiểm soát

       Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát bao gồm: Trưởng ban kiểm soát; Các thành viên Ban kiểm soát.

 • Ban Tổng Giám đốc

       Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban Tổng giám đốc Công ty bao gồm: Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

 • Các phòng chức năng

       Hiện nay, Công ty có 03 phòng ban chức năng gồm Phòng Hành chánh, Phòng Kế toán – Tài chính và Phòng kinh doanh. Theo đó, các phòng ban chức năng của Công ty có nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Phòng hành chánh: là đơn vị nghiệp vụ tổng hợp, tham mưu Tổng giám đốc công tác tổ chức, quản trị nhân sự, chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, quản trị hành chính của toàn Công ty, vừa trực tiếp quản trị nhân sự, hành chính ở Văn phòng Công ty.
 • Phòng kế toán – tài chính: là đơn vị quản lý chức năng nghiệp vụ chuyên ngành, giúp Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành về công tác kế toán, tài chính; trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động của Công ty luôn đạt hiệu quả cao và phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật.
 • Phòng kinh doanh: là đơn vị quản lý nghiệp vụ, tham mưu Tổng giám đốc trong công tác kinh doanh, công tác kế hoạch, khai thác sản phẩm dịch vụ mới, đề xuất các chính sách giá, chính sách khuyến mãi, quảng cáo, nghiên cứu phát triển thị trường, khách hàng,… nhằm tăng quy mô, hiệu quả hoạt động của Công ty, phù hợp với năng lực, chiến lược phát triển của Công ty, quy định của pháp luật.
 • Các chi nhánh

       Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, vừa thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc trong việc hoạch định chiến lược phát triển của Chi nhánh, vừa tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh đối với từng lĩnh vực, ngành/nhóm hàng cụ thể trên cơ sở các định mức kinh tế, kỷ thuật đã được Tổng giám đốc phê duyệt, kế hoạch kinh doanh được giao hàng năm và các yêu cầu khác của Công ty để hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đạt hiệu quả ngày càng cao. Lĩnh vực, ngành/nhóm hàng cụ thể của từng Chi nhánh do Tổng giám đốc quyết định.


 1. Các công ty con, công ty liên kết

Công ty có một công ty con và một công ty liên kết như sau:

1.1 Công ty con

 • Tên công ty: Công ty TNHH MTV Comexim Chư sê
 • Địa chỉ: số 396 Hùng Vương, thị trấn Chư sê, huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Mua bán mô tô, xe máy và phụ tùng; Bán buôn hàng nông, lâm sản; Bán buôn và bán lẻ các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng gia đình;…
 • Vốn điều lệ thực góp: 11.197.536.000 đồng
 • Tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty mẹ: 100%

1.2 Công ty liên kết

 • Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Gia Lai
 • Địa chỉ: số 21 Cách mạng tháng tám, phường Hoa Lư, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Ngành nghề kinh doanh chính: bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.
 • Vốn điều lệ thực góp: 35.000.000.000 đồng
 • Tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty: 30%